Naša škola využíva   najmodernejšie  prezentačné  technológie vo vyučovacom procese.

 Na našej škole máme 4 multimediálne učebne vybavené interaktívnou tabuľou a tiež hlasovacím zariadením.

Vyučovanie sa stáva hrou, učenie zábavou.

 

 

Čo je interaktívna tabuľa?

 

·       Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím IKT.

 

·       Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať .

 

·       Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci a učitelia  môžu elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky....
 

·       Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať písomný záznam – to čo žiak napíše na tabuľu je možné vytlačiť na tlačiarni.
 

·       Všetko, čo je počas hodiny prezentované na tabuli, - všetko, čo počas hodiny žiaci na tabuľu napísali - poznámky, obrázky, obrázky, cvičenia...  na utvorení, ktorých sa počas vyučovacej hodiny žiaci aktívne podieľali)  je možné vytlačiť, či poslať mailom. Žiakom teda odpadá nutnosť opisovať poznámky z klasickej tabule a čas, ktorý tým získajú je možné využiť na aktívnu činnosť pri práci s tabuľou.

 

Prečo interaktívne?

Výhody interaktívneho vyučovania

·       Využijeme  všetky zdroje informácií - HDD, CD, DVD, Internet ...
Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť  akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež  multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom premietaním priamo na tabuľu...
 

·       učenie priťahuje pozornosť žiakov.
 

·       učivo je prezentované naživo - všetko priamo z tabule.
 

·       vyučovanie sa stane viac "pre oči" a tým je aj lepšie pochopiteľné.
 

·       Interaktívne tabule spestrujú  vyučovanie a pomáhajú premeniť tradičnú školu na modernú.

 

Čo získa žiak?

·       nadšenie a silnú motiváciu byť súčasťou živého diania v triede a pri tabuli
 

·       nové impulzy pre všetky zmysly
 

·       možnosť spoluvytvárať hodinu
 

·       odpadne mu nutnosť všetko opisovať
 

·       môže lepšie spolupracovať s ostatnými
 

·       na hodinách môže viac tvoriť a byť aktívny
 

Ako funguje hlasovacie zariadenie?

"Skúšanie je hračka, skúšanie je klikačka,

Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia

 

·       Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania pomocou hlasovacieho systému. 

·       Testovanie prebieha úplne jednoducho. Žiaci si pri skúšaní zoberú svoje číslo hlasovacieho zariadenia a systém automaticky rozpozná, kto a ako odpovedal a kto bol neprítomný.
 

·       Učiteľ zadá otázku (napr. Kto napísal báseň Žabiatko?) a ponúkne na výber niekoľko alternatív (1. – E. Čepčeková, 2. – Ľ. Podjavorinská, 3. – K. Bendová ). Po vyzvaní  stlačia žiaci na svojich klikeroch požadované číslo, na základe čoho systém rozpozná, kto a ako odpovedal a všetky odpovede si uloží do pamäte. Pedagóg má potom k dispozícii široké možnosti výstupov -  podrobnosti o odpovediach žiakov, prehľady o jednotlivých otázkach, vyhodnotenie podľa jednotlivých tried a pod. 
 

·       Efektivita interaktívneho vyučovania je mnohonásobne vyššia ako u toho klasického, ale ak sa k tomu pridá aj možnosť hlasovania, je to už skutočná revolúcia vo vyučovaní. „Žiaci sú totiž nútení byť aktívni, reagovať na otázky odpoveďami a učiteľ tak môže od nich počas 45-tich minút získať obrovské množstvo odpovedí.
 

·       Takéto vyučovanie zvyšuje nielen vedomostnú úroveň žiakov, ale prostredníctvom intenzívneho zážitku na hodine rozvíja aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti